Financiële gegevens van de Stichting NIBEKI

Financiële gegevens van de boekjaren 2011, 2014 en 2020.

De penningmeester van Stichting NIBEKI is Peter Nieuwint 

 

 

 

    BALANS                                                                                                                               31-12-2011  31-12-2014 31-12-2020               

     ACTIVA                                                      €                  €                 €

Financiële vaste activa                                            158.440             -.-            -.-

Vorderingen                                                                     5.402           8.897          137

Liquide middelen                                                        274.681      182.736       5.352

Totaal                                                                              438.523     191.633       5.489

 

                                                                 

    PASSIVA              

Stichtingskapitaal                                              339.447       184.240        5.445

Kortlopende schulden                                                      99.076             7.393             44     

 Totaal                                                                         438.523      191.633        5.489           

 

 

STAAT van BATEN en LASTEN

Baten                                                           2011               2014           2020

Schenkingen                                               103.560             2.700         20.500

Dividenden en interest                                      -.-                1.597                  2

Totaal baten                                            103.560            4.297         20.502

Schenkingsrechten                                        -10.896                                            

Algemene kosten                                              -894              -615             -491

Batig saldo                                                 91.770            3.682         20.011

Projecten                                                           -.-             -90.384       - 15.524

Netto saldo                                                   91.770         -86.702        -4.487